Warunki uczestnictwa i ochrona danych
Konkurs Engelbert Strauss

I. Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest Engelbert Strauss GmbH & Co. KG, Frankfurter Str. 98 – 108, 63599 Biebergemünd.
 2. Konkurs nie jest powiązany z Instagramem i w żaden sposób nie jest przez Instagram sponsorowany, wspierany czy organizowany.
 3. Uczestnicy nie mogą w stosunku do Instagramu dochodzić żadnych roszczeń związanych z ich udziałem w konkursie.
 4. Odbiorcą informacji i danych przekazywanych przez uczestników nie jest Instagram, lecz Organizator.
 5. Wszelkie zapytania i wskazówki dotyczące konkursu należy kierować do Organizatora, a nie do Instagramu.

II. Prawo uczestnictwa

 1. Prawo do uczestnictwa i do nagród mają osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Osoby poniżej 18 lat potrzebują zgody przedstawicieli ustawowych, aby móc uczestniczyć w konkursie. W przypadku braku takiej zgody udział w konkursie jest wykluczony.
 2. Udział w konkursie pracowników Organizatora i przedsiębiorstw powiązanych oraz ich krewnych jest wykluczony.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie przez uczestnika publicznego konta na Instagramie.

III. Przebieg konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się z chwilą, kiedy na kanale firmy Engelbert Strauß na Instagramie opublikowane zostanie zaproszenie do konkursu.
 2. Aby wziąć udział w konkursie, wymagane jest opublikowanie na Instagramie pod hashtagiem #strausschallenge zdjęcia lub filmu wideo. Na zdjęciu lub na filmie wideo uczestnicy konkursu mają w maksymalnie kreatywny sposób przedstawić nowe logo firmy Strauß. Post ze zdjęciem lub filmem wideo musi być wstawiony na Instagram pod wymienionym wyżej hashtagiem do dnia 21.06.2021 r., godz. 23:59. Aby firma Engelbert Strauß mogła zobaczyć wstawione zdjęcie lub film wideo, kanał uczestnika na Instagramie musi być widoczny publicznie.

  Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w ramach następującej procedury:

  Po upływie terminu wstawiania postów (21.06.2021 r.) firma Engelbert Strauss wybierze ze zdjęć i filmów wideo nadesłanych w okresie od 02.04.2021 r. do 21.06.2021 r. łącznie osiem zdjęć / filmów wideo. Cała ósemka uczestników znajdzie się w ćwierćfinale.

  Firma Engelbert Strauß będzie się kontaktować z ćwierćfinalistami poprzez wiadomość prywatną od dnia 23.06.2021 r. i poinformuje ich o terminie rozpoczęcia ćwierćfinału.

  W ćwierćfinale odbędą się łącznie cztery głosowania. W każdym głosowaniu zdjęcia lub filmy wideo dwójki uczestników zostaną opublikowane w formie Instagram Story. Poprzez funkcję ankiety na Instagram Story followersi firmy Engelbert Strauß będą mieli w ciągu 24 h od publikacji możliwość zagłosowania na dane zdjęcie / film wideo. Zwycięzcy łącznie czterech głosowań ćwierćfinałowych przejdą do następnego etapu – do półfinału.

  Uczestnicy półfinału, po zakończonej realizacji ćwierćfinału, zostaną poprzez wiadomość prywatną poinformowani o terminie półfinału.

  W ramach półfinału odbędą się dwa głosowania, każdorazowo z dwójką uczestników (patrz przebieg ćwierćfinału). Dwójka zwycięzców stanie następnie do finałowej walki. Uczestnicy finału zostaną poinformowani poprzez wiadomość prywatną o tym, że biorą udział w finale oraz o terminie głosowania finałowego bezpośrednio po odpowiednich ustaleniach dokonanych po zakończeniu półfinału.

  Zwycięzca finału zostanie wybrany, podobnie jak we wszystkich poprzednich rundach głosowania, przez followersów firmy Engelbert Strauß za pomocą funkcji ankiety na Instagram Story.

  Zwycięzca rundy finałowej będzie podany do publicznej wiadomości poprzez konto firmy Engelbert Strauß na Instagramie. Następnie zwycięzca i pozostali uczestnicy, którzy doszli do ćwierćfinału, również otrzymają wiadomość prywatną.

  Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraźnie oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie jego nazwy użytkownika na Instagramie oraz zdjęcia / filmu wideo z kreacją logo na profilu firmy Engelbert Strauß na Instagramie.

 3. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest puchar firmy Strauss, nagroda pieniężna w wysokości 2500 € i bon towarowy o wartości 2500 € (do zrealizowania tylko w kraju, w którym uczestnik ma miejsce zamieszkania). Każdy z siedmiorga pozostałych uczestników ćwierćfinału otrzyma bon towarowy o wartości 100 €.
 4. Poprzez przesłanie wiadomości prywatnej zwycięzca i pozostała siódemka uczestników ćwierćfinału zostaną wezwani do przesłania w ciągu jednego tygodnia wiadomości prywatnej ze swoimi pełnymi danymi kontaktowymi na profil firmy Engelbert Strauß na Instagramie w celu otrzymania nagrody.
 5. Jeżeli zwycięzca nie zgłosi się w ciągu jednego tygodnia poprzez przesłanie wiadomości prywatnej, jego prawo do nagrody wygasa. W tym przypadku zwycięzcą zostaje osoba, która uzyskała drugie miejsce. Osoba ta ma z kolei siedem dni od dnia powiadomienia, aby poprzez przesłanie wiadomości prywatnej na konto firmy Engelbert Strauß na Instagramie zażądać otrzymania nagrody.

  Jeżeli jeden z pozostałych uczestników ćwierćfinału nie zgłosi się w ciągu jednego tygodnia, wysyłając wiadomość prywatną, jego prawo do nagrody wygasa.

 6. Zwycięzca i firma Engelbert Strauss uzgodnią termin, w którym odbędzie się wręczenie nagrody. Nagroda zostanie przekazana osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa w Biebergemünd.

  Podczas pobytu zwycięzcy w siedzibie przedsiębiorstwa w Biebergemünd zostanie w związku z odbiorem nagrody sporządzony materiał zdjęciowy i wideo, który będzie opublikowany na profilu firmy Engelbert Strauss na Instagramie.

 7. Zwycięzca nie ma prawa do wypłaty wartości bonu towarowego w gotówce. Nagrody nie można przenieść na osoby trzecie ani jej wymienić.

IV. Wykluczenie rękojmi

 1. Organizator zwraca uwagę, że nie może zapewnić dostępności i działania konkursu. Zewnętrzne okoliczności i sytuacje przymusowe mogą doprowadzić do zakończenia lub usunięcia konkursu, nie powodując roszczeń uczestników wobec Organizatora.
 2. Do okoliczności tego rodzaju mogą należeć problemy techniczne, zmiany zasad lub decyzje platform takich jak Instagram, o ile konkurs organizowany jest na danej platformie lub w związku z nią.

V. Odpowiedzialność cywilna

 1. Odpowiedzialność cywilna Organizatora oraz osób działających w jego imieniu i na jego polecenie za szkody spowodowane w sposób zawiniony, łącznie ze szkodami następczymi, jest wykluczone, o ile szkoda nie została spowodowana umyślnie bądź w wyniku rażącego niedbalstwa. Nie dotyczy to szkód wynikających z narażenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, a także zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych.
 2. W razie zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych, wynikającego z innych okoliczności niż działanie umyślne lub rażące niedbalstwo, odpowiedzialność cywilna Organizatora ograniczona jest do typowej szkody, którą można przewidzieć.

VI. Odpowiedzialność za treści

 1. Organizator nie ma obowiązku sprawdzania treści udostępnionych przez uczestników (w szczególności również zdjęć lub filmów wideo) pod kątem potencjalnego naruszenia praw osób trzecich. Organizator ma jednak prawo do odrzucenia treści, jeżeli są one w jego ocenie niezgodne z prawem lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 2. Przesyłając treści, w szczególności zdjęcia i filmy wideo, uczestnicy oświadczają, że treści te są wolne od praw osób trzecich, to znaczy, że albo pochodzą one od nich samych, albo uzyskali zgodę autorów oraz osób przedstawionych na zdjęciach czy filmach wideo.
 3. Uczestnicy zwalniają Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich, powstałych na podstawie treści udostępnionych przez uczestników. Uczestnicy wyrażają gotowość wspierania Organizatora w każdej możliwej formie przy odpieraniu tych roszczeń.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie, upowszechnianie oraz udostępnianie osobom trzecim swoich, przekazanych w związku z konkursem, materiałów (np. na Instagramie) przez Organizatora. W tym celu Organizator uzyskuje ponadto pozwolenie na obrabianie materiałów uczestników (np. formatowanie, retuszowanie, ujednolicanie kolorów itd.). Udzielenie tego prawa odbywa się nieodpłatnie oraz bez ograniczeń przestrzennych, merytorycznych czy czasowych.

  Uczestnicząc w konkursie, uczestnik udziela wyraźnej zgody na opublikowanie jego nazwy użytkownika oraz zdjęcia / filmu wideo z kreacją logo na profilu firmy Engelbert Strauß na Instagramie. W kwestii dalej idącego korzystania z dzieł stanowiących kreację logo firma Engelbert Strauß skontaktuje się osobno z danymi uczestnikami.

VII. Ochrona danych

Uzupełniająco obowiązują następujące wskazówki Organizatora / Często zadawane pytania w sprawie ochrony danych (informacje zgodnie z art. 13 RODO):

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Administratorem danych jest firma Engelbert Strauss GmbH & Co. KG, Frankfurter Str. 98 – 108, 63599 Biebergemünd (datenschutz@engelbert-strauss.de). Z naszym inspektorem ochrony danych, Panem drem Florianem Modlingerem można kontaktować się przez e-mail pod adresem modlinger@engelbert-strauss.de.

2. Z jakich źródeł i danych korzystamy?

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe jako organizator konkursów i wykorzystujemy je, o ile jest to wymagane w celu uzasadnienia stosunku prawnego z Państwem jako uczestnikami oraz w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu: nazwa użytkownika na Instagramie i opublikowane zdjęcie / film wideo z kreacją logo. W przypadku wszystkich uczestników ćwierćfinału (zwycięzców nagrody) dotyczy to pełnego nazwiska i adresu. Ponadto w przypadku osoby zajmującej pierwsze miejsce w konkursie przetwarzamy jej dane konta bankowego.

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) w celu rozstrzygania konkursów. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu przeprowadzania konkursu, a w szczególności w celu wypłacania lub przekazywania nagród (art. 6 ust. 1 b) RODO) oraz w celu wykonywania prawnych zobowiązań lub przestrzegania wymogów ustawowych (art. 6 ust. 1 c) RODO).

4. Kto otrzymuje moje dane?

W obrębie przedsiębiorstwa Państwa dane osobowe otrzymują te placówki, które potrzebują ich w celu wypełnienia naszych obowiązków umownych i ustawowych. W celu przesłania nagrody przekazujemy Państwa dane osobowe do usługodawcy transportowego. Wybór materiałów przesłanych przez uczestników publikowany jest na kanale organizatora na Instagramie.

5. Jak długo przechowywane są moje dane?

Jeżeli jest to dopuszczone przepisami, przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe w szczególności tak długo, jak jest to wymagane w celu zrealizowania danego celu, tzn. rozstrzygnięcia konkursu. Następnie dane te są z reguły usuwane, jeżeli nie udzielili nam Państwo zgody na dalsze kontaktowanie się z Państwem w celach reklamowych. Nie usuwamy danych, jeżeli wymaga tego dotrzymanie terminów przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego na podstawie niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) i przepisów podatkowych (niemiecka ordynacja podatkowa, AO) oraz rozporządzenia wykonawczego do niemieckiej ordynacji podatkowej (AEAO). W tym przypadku mają zastosowanie podane w tych przepisach terminy przechowywania lub dokumentacji. Wynoszą one z reguły dziesięć lat.

6. Czy dane przekazywane są do krajów trzecich?

Przekazywanie danych do krajów trzecich nie ma miejsca.

7. Jakie przysługują mi prawa ochrony danych?

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO oraz prawo do złożenia sprzeciwu na warunkach podanych w art. 21 RODO wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. W związku z prawem do informacji i do usunięcia danych obowiązują ograniczenia wg §§ 34 i 35 BDSG. Ponadto obowiązuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO w poł. z § 19 BDSG).

8. Czy mam obowiązek udostępnienia danych?

W ramach konkursu muszą Państwo udostępniać tylko te dane osobowe, które są wymagane do realizacji konkursu albo te, do zbierania których jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez tych danych celowe korzystanie lub udział w grze mogą być ograniczone lub niemożliwe.

9. W jakim zakresie istnieje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach? W jakim zakresie moje dane wykorzystywane będą do profilowania?

W pełni zautomatyzowane podejmowanie decyzji wg art. 22 RODO nie ma miejsca. Gdybyśmy stosowali tę procedurę w indywidualnych przypadkach, będziemy Państwa o tym osobno informować, o ile będzie to wymagane zgodnie z przepisami. Nie przetwarzamy Państwa danych w celu oceny określonych czynników osobowych (profilowanie).


Dane kontaktowe Organizatora
Engelbert Strauss GmbH & Co. KG
Frankfurter Str. 98 – 108
63599 Biebergemünd

e-mail: gewinnspiel@engelbert-strauss.de